ca88手机版登陆唯一官方网站名句有哪些

论德而定次,量能而授官。

言而当,知也;默而当,亦知也。

——《荀子·法行》14、长幼有序。

——荀况35、不登高山,不知天之高也;不临深渊,不知地之厚也。

——《荀子·儒效》39、不知则问,不能则学,虽能不让,然后为德。

——《荀子·荣辱》50、言而当,知也;默而当,亦知也。

——荀子28、君戒专欲,臣戒专利。

凡流言、流说、流事、流谋、流誉、流诉,不官而衡至者,君子慎之。

《荀子劝学》24、其持之有故,其言之成理。

——《荀子·成相篇》——荀子80、岁不寒,无以知松柏;事不难,无以知君子。

——荀况《荀子·修身》85、是是、非非谓之知,非是、是非谓之愚。

以善先人者,谓之教。

——《荀子·劝学》23、道虽迩,不行不至。

是以动则必陷,为则必辱,是偏伤之患也。

劳苦之事则争先,饶乐之事则能让。

——《荀子·劝学篇》31、凡斗者自以为是,而以人为非也。

是以动则必陷,为则必辱,是偏伤之患也。

——《荀子·修身》17、天不为人之器寒也,辍冬;地不为人之恶辽远也.辍广;君子不为小之匈匈也,辍行。

辍广;君子不为小之匈匈也,辍行。

——《荀子·劝学》5、禽兽有知而无义,人有气、有生、有知,亦且有义,故最为天下贵也。

——荀子经典语录10\\.恭敬,礼也;谦和,乐也;谨慎,利也;斗怒,害也。

怠慢忘身,祸灾乃作。

事虽小,不为不成。

士有妒友,则贤交不亲,君有妒臣,则贤臣不至。

\\.天不为人之器寒也,辍冬;地不为人之恶辽远也.辍广;君子不为小之匈匈也,辍行。

凡人之患,蔽于一曲而暗于大理。

是以有终身之忧,无一日之乐。

\\.君者,民之源也。

世上无难事,只要肯登攀。

——《荀子·不苟》46、与人善言,暖于布帛;伤人之言,深于矛戟。

得百姓之力者富,得百姓之死者强,得百姓之誉者荣。

——荀子2、强本而节用,则天不能贫。

《荀子劝学》13\\.道虽迩,不行不至。

君子赠人以言,庶人赠人以财。

——《荀子·成相》16、怒不过夺,喜不过予。

——荀况《荀子·大略》37、天有其时,地有其财,人有其治,夫是谓之能参。

——《荀子·劝学篇》30、匹夫不可以不慎取友。

虽有戈矛之刺,不如恭俭之利也。

非我而当者,吾师也;是我而当者,吾友也;谄谀我者,吾贼也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉。

——荀子72、公生明,偏生暗——荀子73、岁不寒,无以知松柏;事不难,无以知君子。

故圣者众之所积也。

——《荀子·修身》17、天不为人之器寒也,辍冬;地不为人之恶辽远也.辍广;君子不为小之匈匈也,辍行。

大天而思之,孰与物畜而制之?从天而颂之,孰与制天命而用之。

《荀子劝学》4\\.知之而不行,虽敦必困。

礼者,人道之极也。

——《荀子·非十二子》43、玉在山而草木润,渊生珠而崖不枯。

荀子的名言111、恶之者众则危。

与人善言,暖于布帛;伤人之言,深于矛戟。

论德而定次,量能而授官。

——《荀子·劝学》44、务本节用财无极。

——《荀子·修身》41、田野荒而仓廪实,百姓虚而府库满,夫是之谓国蹶。

——《荀子·非十二子》7\\.玉在山而草木润,渊生珠而崖不枯。

君子博学而日参省乎己,则智明而行无过矣。

——《荀子·议兵》38、恶之者众则危。

口能言之,身能行之,国宝也;口不能言,身能行之,国器也;……治国者敬其宝,爱其器。

流:没有根据。

下贫则上贫,下富则上富。

居必择乡,游必就士。

——《荀子·修身》24、得百姓之力者富,得百姓之死者强,得百姓之誉者荣。

兵要在乎善附民而已。

凡事行,有益于理者立之,无益于理者废之。

匹夫不可以不慎取友。

——荀子15、学不可以已。

友者,所以相有也。

仁义礼善之于人也,辟之若货财粟米之于家也。

君戒专欲,臣戒专利。

田野荒而仓廪实,百姓虚而府库满,夫是之谓国蹶。

《荀子劝学》69、圣可积而致,途之人可以为禹。

人主不公,人臣不忠也。

学无止境。

礼者,人道之极也。

腾蛇无足而飞,鼫鼠五技而穷。

尊严而惮,可以为师。

——荀况34、匹夫不可以不慎取友。

——《荀子·修身》22、蓬生麻中,不扶而直;白沙在涅,与之俱黑。

乐易者常寿长,忧险者常夭折。

学无止境。

\\.天能生物,不能辨物也。

——《荀子·大略》30、积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉。

ca88手机版登陆唯一官方网站名句21、56、凡事行,有益于理者立之,无益于理者废之。

——荀子《劝学》15、天行有常,不为尧存,不为桀亡。

君子博学而日参省乎己,则智明而行无过矣。

天行有常,不为尧存,不为桀亡。

——荀子《劝学》71、君子崇人之德,扬人之美,非谄谀也。

——《荀子·劝学篇》13\\.人主不公,人臣不忠也。

见其可欲也,则不虑其可恶也者,见其可利也,则不顾及可害也者。

\\.君子博学而日参省乎己,则智明而行无过矣。

尊严而惮,能够为师。

是以动则必陷,为则必辱,是偏伤之患也。

——荀子43、无冥冥之志者,无昭昭之明;无??之事者,无赫赫之功。

赠人以言,重于金石珠玉;劝人以言,美于黼黻文章;听人以言,乐于钟鼓琴瑟。

学无止境。

思索以通之。

学无止境。

ca88手机版登陆唯一官方网站】相关文章:1.荀子劝学拼音版2.《劝学》荀子拼音版3.荀子经典哲理语录4.荀子《劝学》学生读后感5.荀子劝学心得体会6.荀子《劝学》读后感(3篇)7.荀子《劝学》读后感3篇8.荀子劝学读后感2篇9.文言文荀子·君子译文及注释,1、不知则问,不能则学,虽能不让,然后为德。

——荀子71、思索以通之。

是以动则必陷,为则必辱,是偏伤之患也。

\\.君戒专欲,臣戒专利。

居必择乡,游必就士。

公生明,偏生暗。

无稽之言,不见之行,不闻之谋,君子慎之。

发表评论